Khoa Sư phạm Mầm non

12/06/2017

GIỚI THIỆU KHOA SƯ PHẠM MẦM NON

 

1. Vị trí, chức năng

Khoa Sư phạm Mầm non là đơn vị quản lý chuyên môn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hội đồng Quản trị, lãnh đạo nhà trường về công tác đào tạo giáo viên mầm non.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện quy trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập chung của nhà trường.

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, biên soạn chương trình, giáo trình bài tập, bài thực hành; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên, giáo viên (giáo viên), học tập của học sinh, sinh viên do Khoa phụ trách.

2.3. Chủ động xây dựng các chương trình, dự án gắn giữa đào tạo với người sử dụng nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của ngành.

2.4. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì và khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và cán bộ, chuyên viên trong Khoa.

2.6. Quản lý giáo viên, chuyên viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

            3. Cơ cấu tổ chức

Khoa có 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 Giáo vụ và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng.

3.1. Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Phong

- Sinh năm: 1960

- Đào tạo:

+ Cử nhân Sư phạm Anh (Đại học sư phạm Huế)

+ Thạc sĩ Quản lý giáo dục (Đại học sư phạm Hà Nội)

- Số điện thoại: 0913473702

- Email: phong18760@yahoo.com

 

3.2. Phó Trưởng khoa: NGƯT Lê Thị Lệ Yến

- Sinh năm: 1956

- Đào tạo:

Cử nhân Tâm lý giáo dục Mầm non (Cao đẳng Sư phạm Trung ương 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Số điện thoại: 0905170351

- Email: yenlegdmn56@gmail.com

 

3.3. Giáo vụ, GV: Trương Thị Sáng

- Sinh năm: 

- Đào tạo:

+ Cử nhân Quản lý Hành chính nhà nước

+ Cử nhân Luật

- Số điện thoại: 

- Email: 


Các thông tin khác
THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu