Ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng và các quy trình hoạt động

12/04/2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng 
và các quy trình hoạt động


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG


         Căn cứ Quyết định số 7444/QĐ-GDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Phương Đông; Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Phương Đông thành Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng;

Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Nghiên cứu khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành Sổ tay bảo đảm chất lượng và các quy trình hoạt động sau đây:

TT

Tên quy trình

Mã số

1 QT xây dựng quy trình QT.QLCL.01

2

QT đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

QT.QLCL.02

3

QT xây dựng chương trình đào tạo

QT.QLCL.03

4

QT công tác nghiên cứu khoa học

QT.QLCL.04

5

QT tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

QT.QLCL.05

6

QT tổ chức thực tập tại doanh nghiệp

QT.QLCL.06

7

QT biên soạn giáo trình, bài giảng dùng chung

QT.QLCL.07

8

QT sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo

QT.QLCL.08

9

QT xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi

QT.QLCL.09

10

QT sửa đổi, bổ sung giáo trình, bài giảng dùng chung

QT.QLCL.10

11

QT khảo sát doanh nghiệp

QT.QLCL.11

12

QT khảo sát sinh viên tốt nghiệp

QT.QLCL.12

13

QT xử lý văn bản đến

QT.TCHC.01

14

QT xử lý văn bản đi

QT.TCHC.02

15

QT tuyển dụng nhân sự

QT.TCHC.03

16

QT tuyển dụng giáo viên

QT.TCHC.04

17

QT đánh giá, xếp loại giáo viên

QT.TCHC.05

18

QT lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên

QT.TCHC.06

19

QT công tác thanh tra, kiểm tra QT.CHC.07

20

QT tiếp đón khách quốc tế

QT.HTQT.01

21

QT đề xuất mua sắm, giao - nhận vật tư, thiết bị

QT.TNTH.01

22

QT tạm ứng

QT.KHTC.01

23

QT hoàn ứng

QT.KHTC.02

24

QT thanh toán nội bộ

QT.KHTC.03

25

QT tuyển sinh

QT.TTTS.01

26

QT tổ chức thi kết thúc mô đun, môn học

QT.ĐT.01

27

QT xét công nhận tốt nghiệp

QT.ĐT.02

28

QT quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp

QT.ĐT.03

29

QT quản lý cấp bản sao bằng tốt nghiệp

QT.ĐT.04

30

QT quy trình tiếp nhận học sinh sinh viên

QT.QLSV.01

31

QT đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

QT.QLSV.02

32

QT thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên

QT.QLSV.03

33

QT xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên

QT.QLSV.04

 

Điều 2. Sổ tay bảo đảm chất lượng và các quy trình này được áp dụng tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng từ ngày 01/12/2019.

 

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (đã ký)

                                                                          GS. TSKH Phan Quang Xưng


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết thông tin về trường qua nguồn thông tin nào?

Kết quả

Email